Catalogue complet Enfants (Arthaus, Blu-ray, DVD)

Das Geheimnis der Frösche (2003) (Arthaus) Allemand 23.03.2017 DVD épuisé
Der Fuchs und das Mädchen (2007) (Arthaus) Allemand 11.07.2008 Blu-ray épuisé